Adatkezelési tájékoztató

A Fehrer Hungaria Kft. nyilatkozata a személyes adatok, információk kezeléséről és védelméről:

Tájékoztatás a fehrerkarrier.hu- található

álláshirdetésre jelentkezők számára a személyes adataik kezeléséről 

A Fehrer Hungaria Kft. („Fehrer”) az alábbiakban tájékoztatja a fehrerkarrier.hu oldalon található álláshirdetésekre jelentkezőket a személyes adataik kezeléséről.

A személyes adatok kezelésére az alábbi jogszabályi előírások alapján kerül sor:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”); és
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

A fehrerkarrier.hu oldal használatával és a weboldalon történő regisztrációjával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit.

Amennyiben adatai jelen tájékoztatóban foglalt kezeléséhez nem járul hozzá, úgy joga van a regisztrációt visszautasítani és személyesen felkeresni társaságunk humán erőforrás osztályát az adott álláspályázatra való érdeklődése céljából.

  1. Adatkezelő elérhetősége

Az álláspályázat során közölt adatai tekintetében a személyes adatainak kezelője:

Fehrer Hungaria Kft.

székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 35.

telephely: 8060 Mór, Ipartelep, Pf. 83.

e-mail: HRMOR@fehrer.com

  1. Az adatkezelés jogalapja

Ön a fehrerkarrier.hu oldalon a regisztrációjával, illetve az oldalon meghirdetett álláspályázatra történő jelentkezésével és adatai (így különösen az önéletrajzban lévő adatok, regisztrációs adatok, kapcsolattartási adatok) megadásával hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az Ön személyes adatait – amennyiben a meghirdetett állásra alkalmasnak bizonyul – a felvételi eljárás elbírálása és a leendő munkakör betöltésére történő alkalmassága céljából kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél (munkaszerződés), illetve a szerződés megkötését megelőzően a munkaviszony létrehozásához az előkészítő lépések megtétele céljából szükséges.

Amennyiben a személyes adatait a fehrerkarrier.hu oldalon a regisztráció során, illetve azt követően az álláspályázatra történő on-line jelentkezése során nem adja meg, úgy az álláspályázat iránti érdeklődését nem tudjuk feldolgozni, ez esetben az álláspályázatra személyesen vagy postai úton jelentkezhet a társaságunk humán erőforrás osztályán.

  1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Ön álláspályázatának feldolgozása, értékelése és amennyiben a jelentkezése megfelel a Fehrer igényeinek, úgy az Önnel történő kapcsolatfelvétel a munkaviszony előkészítése céljából.

  1. Az álláspályázat elbírálása során kezelt személyes adatok

A meghirdetett állásajánlatokra való jelentkezéshez Önnek az alábbi személyes adatokat kell megadnia: név, e-mail cím, telefonszám, önéletrajz adatai. Az önéletrajza és álláspályázata során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Fehrer az álláspályázat elbírálásához, az Önnel történő kapcsolatfelvételhez használja fel.

Az álláspályázatra való jelentkezés csak regisztrációt követően vehető igénybe.

Az álláspályázat során készített feljegyzés, az adatokból levont következtetés is személyes adatnak minősül és a Fehrer ezt személyes adatként kezeli. Ön jogosult ezen adatokat is megismerni és tájékoztatást kérni ezen adatokról.

Az álláspályázat eredményéről a Fehrer külön értesíti a jelentkezőket akkor is, ha nem az adott jelentkezőt választotta a meghirdetett munkakörre.     

A Fehrer a rendelkezésére bocsátott adatokkal automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást nem végez.

  1. Az adatok tárolásának időtartama

Amennyiben az álláspályázatot követően a munkaviszony bármely okból nem jön létre, a Fehrer minden megadott adatot az álláspályázat benyújtását követő 1 év elteltével töröl.

Ön külön kifejezett hozzájárulásával, a felvételi eljárás lezárását követően jogosult engedélyezni ezen adatok további kezelését abból a célból, hogy egy esetleges újabb álláspályázatról a Fehrer értesítse. Ön jogosult ezen hozzájárulását a Fehrer-nek címzett értesítésével bármikor visszavonni, mely esetben a Fehrer a személyes adatait törli.

Ha a munkaviszony létrejön, úgy a munkaviszony teljesítéséhez szükséges adatokat a munkaviszony időtartama alatt, valamint annak megszűnését követően a mindenkori jogszabályi rendelkezésekben előírt időtartamig kezeli.

  1. A személyes adatainak a címzettjei

A Fehrer-en belül csak a felhatalmazott munkatársnak, akinek munkaköri kötelezettsége a munkaviszonnyal kapcsolatos feladatok teljesítése, van hozzáférése a személyes adataihoz.

A Fehrer a nevében, ellenőrzései és utasításai alapján harmadik személyeket is megbízhat, például informatikai szolgáltatókat, bérszámfejtőket, tanácsadókat, jogi tanácsadókat, akiknek hozzáférése lehet a személyes adataihoz olyan mértékben, amilyen mértékben a szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges.

  1. Az Ön jogai

Önnek joga van tájékoztatást kapni a személyes adatairól és kérni a személyes adatai helyesbítését és törlését vagy a kezelés korlátozását a jogszabályok által megengedett mértékig.  

Az Önről kezelt személyes adatairól másolatot kérhet.

Önnek joga van a 2. pont szerint adatkezelés ellen tiltakozni és joga van személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni (adathordozhatóság) a vonatkozó jogszabályok alapján és az egyedi eset Fehrer általi jogi értékelése alapján.

Önnek joga van az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni a humán erőforrás osztállyal történő kapcsolatfelvétel útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál. A felügyeleti hatóság elérhetősége az alábbi:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

telefon: + 36 1 391 1400

fax: + 36 1 391 1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ön az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

     8. Titoktartás

Minden egyes munkavállalónk, valamint a harmadik személy szolgáltatók azon képviselői, akiknek hozzáférésük van és/vagy személyes adatot kezelnek kötelesek minden személyes adatot szigorúan bizalmasan kezelni.

  1. Kapcsolat

Ez egy tájékoztató levél az adatkezelésről. Amennyiben bármely kérése, kérdése, megjegyzése vagy javaslata lenne a jelen levéllel vagy adatkezeléssel kapcsolatosan, kéjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

–   HRMOR@fehrer.com

–   8060 Mór, Pf. 83.

Fehrer Hungaria Járműipari Kft.

8060 Mór
Pusztavám, Iparterület

(GPS: 47.410542, 18.245475)

www.fehrer.com

Kapcsolat